Agere Systems HDA Modem 2.1.87

Agere Systems HDA Modem 2.1.87

Agere Systems – Freeware
ra khỏi 84 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Agere hệ thống HDA modem là một modem 56kbps thường được tìm thấy trên máy tính xách tay.

Tổng quan

Agere Systems HDA Modem là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Agere Systems.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 785 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Agere Systems HDA Modem là 2.1.87, phát hành vào ngày 12/07/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Agere Systems HDA Modem đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Agere Systems HDA Modem đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Agere Systems HDA Modem!

Cài đặt

người sử dụng 785 UpdateStar có Agere Systems HDA Modem cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản